Нийслэлийн хэмжээний багш нарын статистик мэдээлэл
Нийт
7522
багш
55
БАГШ ТУТМЫН ЭРЭГТЭЙ
1
4647
ТӨРИЙН
2875
ХУВИЙН
Боловсролын зэргээр
Эрхлэгч
Арга зүйч
Анги удирдсан
1438
1186
1289
697
787
146
1753
197
29